Standardlar

TS EN ISO 13438Geotekstiller ve geotekstille ilgili mamuller - Oksitlenmeye karþý direncin tayini için deney yöntemi2008-02-28
TS EN ISO 9863-2 Jeotekstil ve Jeoteksitil ile ilgili Mamuller-Belirli Basýnçlarda Kalýnlýk Tayini-Bölüm 2: Çok Katlý Mamullerin Tek Katlarýnýn Kalýnlýk Tayini Ýçin Ýþlem  1998-11-03
TS EN 1897 Jeotekstiller - Jeotekstil ile ilgili malzemeler - Basýnç altýnda ezilme özelliðinin tayini 2006-03-09
TS EN ISO 10319Jeotekstil Malzemeler-Geniþlik Doðrultusunda Gerilme Mukavemeti Deneyi 1998-12-01
TS EN ISO 10321Jeotekstil Malzemeler-Ek ve Dikiþlerin Çekme Deneyi-Geniþlik Doðrultusunda Tayin Metodu 1999-04-13
TS EN ISO 12236Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi)  2007-03-27
TS EN ISO 13427Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller- Aþýnma Hasarýnýn Simulasyonu (Kayan Blok Deneyi)2002-01-24
TS EN ISO 13437Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller – Numunelerin zemine yerleþtirilmesi, daha sonra alýnmasý ve deney numunelerinin lâboratuvarda deneye tabi tutulmasý için metot  2004-04-01
TS EN ISO 10320Jeotekstil ve Jeotekstil ile Ýlgill Malzemeler-Ýþyerinde Tanýtým  2002-04-15
TS EN ISO 11058JeotekstÝl ve Jeotekstil ile Ýlgili Malzemeler-Yükleme Olmaksýzýn, Düzleme Göre Normal Konumdaki Su 
Geçirgenlik Özelliðin Tayini  
2000-03-21
TS EN ISO 12956Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller – Karakteristik açýklýk ölçüsünün tayini  2004-03-02
TS EN ISO 12958Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Malzemeler-Kendi Düzleminde Su Akýþ Kapasitesinin Tayini  2000-03-21
TS EN ISO 13431 Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Malzemeler - Çekme Uzamasý ve Uzama Kopmasýnýn Tayini  2000-03-21
TS EN 12224Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Açýk Hava Þartlarýna Karþý Direncin Tayini  2003-01-29
TS EN 12225 Jeotekstil ve jeotekstil ile ilgili mamuller - Topraða gömülme deneyi ile mikrobiyolojik dayanýmýn tayini metodu  2002-01-29
TS EN ISO 13438Geotekstiller ve geotekstille ilgili mamuller - Oksitlenmeye karþý direncin tayini için deney yöntemi2008-02-28
TS EN ISO 9863-2 Jeotekstil ve Jeoteksitil ile ilgili Mamuller-Belirli Basýnçlarda Kalýnlýk Tayini-Bölüm 2: Çok Katlý Mamullerin Tek Katlarýnýn Kalýnlýk Tayini Ýçin Ýþlem  1998-11-03
TS EN 1897 Jeotekstiller - Jeotekstil ile ilgili malzemeler - Basýnç altýnda ezilme özelliðinin tayini 2006-03-09
TS EN ISO 10319Jeotekstil Malzemeler-Geniþlik Doðrultusunda Gerilme Mukavemeti Deneyi 1998-12-01
TS EN ISO 10321Jeotekstil Malzemeler-Ek ve Dikiþlerin Çekme Deneyi-Geniþlik Doðrultusunda Tayin Metodu 1999-04-13
TS EN ISO 12236Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Statik Delme Deneyi (CBR-Deneyi)  2007-03-27
TS EN ISO 13427Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller- Aþýnma Hasarýnýn Simulasyonu (Kayan Blok Deneyi)2002-01-24
TS EN ISO 13437Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller – Numunelerin zemine yerleþtirilmesi, daha sonra alýnmasý ve deney numunelerinin lâboratuvarda deneye tabi tutulmasý için metot  2004-04-01
TS EN ISO 10320Jeotekstil ve Jeotekstil ile Ýlgill Malzemeler-Ýþyerinde Tanýtým  2002-04-15
TS EN ISO 11058JeotekstÝl ve Jeotekstil ile Ýlgili Malzemeler-Yükleme Olmaksýzýn, Düzleme Göre Normal Konumdaki Su 
Geçirgenlik Özelliðin Tayini  
2000-03-21
TS EN ISO 12956Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller – Karakteristik açýklýk ölçüsünün tayini  2004-03-02
TS EN ISO 12958Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Malzemeler-Kendi Düzleminde Su Akýþ Kapasitesinin Tayini  2000-03-21
TS EN ISO 13431 Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Malzemeler - Çekme Uzamasý ve Uzama Kopmasýnýn Tayini  2000-03-21
TS EN 12224Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Açýk Hava Þartlarýna Karþý Direncin Tayini  2003-01-29
TS EN 12225 Jeotekstil ve jeotekstil ile ilgili mamuller - Topraða gömülme deneyi ile mikrobiyolojik dayanýmýn tayini metodu  2002-01-29
TS EN 12226Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Dayanýklýlýk Deneyinden Sonra Deðerlendirme Ýçin Yapýlan Genel Deneyler 2003-04-15
TS EN 13562Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamüller - Suyun nufuz etmesine karþý gösterilen direncin tayini (hidrostatik basýnç deneyi)  2000-11-21
TS EN 13250  Jeotekstiller ve jeotekstillerle ilgili mamuller - Demiryollarý inþaatýnda kullaným için gerekli karakteristikler  2007-02-27
TS EN 13256 Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Tüneller ve Yer Altý Yapýlarýnýn Yapýmýnda Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler  2003-04-14
TS EN 13257Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Katý Atýk Depolama Alanlarýnda Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler     14.04.2003  
TS EN 13265Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Sývý Atýk Depolama Projelerinde Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler  2003-04-14
TS EN 13249 Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Yollar ve Trafiðe Açýk Diðer Alanlarýn (Demiryollarý ve Asfaltlý Ortamlar Hariç) Yapýmýnda Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler  2003-03-26
TS EN 13251 Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller - Zemin yapýlarý, temeller ve dayanma yapýlarýnýn yapýmýnda 
kullaným için gerekli özellikler  
2004-12-02
TS EN 13252Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Drenaj Sistemlerinde Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler 2003-03-26
TS EN 13253Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Erozyon Kontrol (Sahil Korumasý ve Kýyý Kaplamalarý) Ýþlerinde Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler  2003-03-26
TS EN 13254Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Su Tutucu Yapýlarýn (Gölet ve Barajlar) Yapýmýnda Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler  2003-03-26
TS EN 13255Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Kanallarýn Yapýmýnda Kullaným Ýçin Gerekli Özellikler 2003-04-14
TSE ISO/TR 13434Jeotekstiller ve jeotekstille ilgili mamuller - Dayanýklýlýk kýlavuzu  2006-11-30
TS EN ISO 10318Jeotekstiller - Terimler ve Tarifler2006-10-12
TS EN 14030Jeotekstil ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Asit ve Alkalin Sývýlara Karþý Dayanýmýn Tayini Ýçin Ýzleme Deney Metodu2002-11-11
TS EN 12447Jeotekstiller ve Jeotekstille Ýlgili Mamuller-Su Ýçerisinde Ayrýþmaya Karþý Direncin Tayini Ýçin Deney Metodu  2003-04-25
TS EN ISO 13426-1Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller - Ýç yapýsal baðlantýlarda gerilme - Bölüm 1: Jeoseller2004-01-28
TS EN 13719Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller- Jeosentetik setlerle temas halinde olan jeotekstillerin uzun dönemli koruma veriminin tayini  2004-01-28
TS EN 13491Geosentetik bariyerler - Tüneller ve yer altý yapýlarýnda akýþkan bariyeri olarak kullaným için gerekli özellikler  2007-06-05
TS EN 13361Geosentetik bariyerler - Depolamalarda (rezervuarlarda) ve barajlarda kullaným için gerekli özellikler  2007-06-05
TS EN 13492Geosentetik bariyerler - Sývý atýk depolama yerleri, aktarma istasyonlarý veya ikincil depolarda kullaným için gerekli özellikler 2007-06-05
TS EN 13493Geosentetik bariyerler - Katý atýk depolama ve bertaraf etme yerlerinde kullaným için gerekli özellikler  2007-06-12
TS EN 13362Geosentetik bariyerler - Kanallarda kullaným için gerekli özellikler 2007-06-05
TS EN 14575Geosentetik bariyerler - Oksidasyona direncin tayini için belirleme deney metodu2007-06-05
TS EN 14574Geosentetikler - Destekli geosentetiklerde piramit zýmbalama direncinin tayini2006-10-12
TS EN 13503-5Geosentetik bariyerler-Sývý atýk tasfiye alanlarýnýn, aktarma istasyonlarýnýn veya ikincil muhafaza yapýlarýnýn imalatý için gerekli karakteristikler2006-12-21
TS EN 14150Geosentetik bariyerler - Sývý geçirimliliðinin tayini  2006-12-21
TS EN ISO 10722Geosentetikler - Tekrarlý yükleme altýnda oluþan mekanik hasarýn deðerlendirilmesi için sýnýflandýrma 
deney iþlemi - Taneli malzeme nedeniyle oluþan hasar
2008-01-31
TS EN 14196Jeosentetikler - Deney metotlarý - Kil jeosentetik bariyerlerin birim alan kütlesinin tayini 2004-01-28
TS EN 14414Jeosentetikler - Dolgularda kimyasal direncin tayini için gösterge deney metodu 2004-12-02
TS EN 14415Jeosentetik bariyerler - Sýzmaya direncin tayini için deney metodu  2004-12-02
TS EN ISO 12957-1Jeosentetikler - Sürtünme özelliklerinin tayini - Bölüm 1: Direkt kesme deney 2006-02-16
TS EN ISO 12957-2Jeosentetikler - Sürtünme özelliklerinin tayini - Bölüm 2: Eðimli düzlem deneyi 2006-02-16
TS EN ISO 13428Jeosentetikler - Jeosentetiðin çarpma hasarýna karþý koruma etkinliðinin tayini  2006-02-16
TS EN 14576Jeosentetikler - Deney metodu - Polimerik jeosentetik bariyerlerin çevresel gerilme çatlaklarýna karþý direncini tayini  2006-02-16
TS EN ISO 9862Jeosentetikler - Numune alma ve deney numunelerinin hazýrlanmasý2006-03-09
TS EN ISO 9863-1 Jeosentetikler - Belirtilen basýnçlarda kalýnlýk tayini - Bölüm 1: Tek tabakalar 2006-03-09
TS EN ISO 9864Jeosentetikler - Deney metotlarý - Jeotekstil ve jeotekstiller ile mamullerde birim alan kütlesinin tayini  2006-03-09
TS EN ISO 13433Jeosentetik malzemeler-Dinamik Delme Deneyi (Konik Delici Düþürme Deneyi)2008-04-29
.